Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Počátky středověkých církevních dějin, vznik myšlenkového univerzalizmu

Po zániku starověku církev, církevní život vstupuje do nové epochy lidstva, středověku. Vydává se na cestu svého největšího duchovního i organizačního rozmachu. Středověk představují léta 476 – 1492 nebo 1453 tedy od pádu západní části říše římské do objevení Ameriky popř. pádu Cařihradu. Z hlediska filozoficko-historického tato tisíciletá éra, která byla provázena existencí Byzance, ve své době nebyla prožívána jako středověk, ale jako doba současná. Až 19. stol. při historickém ohlédnutí a tvorbě časové hierarchizace lidských dějin tento věk nazývá dobou střední, tedy středověkem. Středověk vyrostl na několika základech:

  • kontinuálně z tradice římské (pozdní Řím přechází ve středověk)
  • z křesťanství
  • z důsledku aktivit germánských kmenů, které oproti klasickým obyvatelům římským se stali nositeli křesťanské víry.

Středověk znamená přenesení jihoevropské aktivity do středu Evropy, její větší rozprostření.

Základní znaky středověku

  • duchovní univerzalita společnosti – víra v jednoho Boha, který je zdrojem, východiskem, hodnotou veškeré lidské činnosti. Od Boha středověk vše odvozoval. Oddanost lidí vůči němu byla neomezená.
  • feudální vlastnictví půdy – půda byla hlavním zdrojem obživy. Byla pronajímána na lenním nebo feudálním principu, proto se tato doba nazývá feudalismem.
  • pro západní část Evropy středověk představuje koexistenci mezi mocí světskou a církevní. Ve východních oblastech dochází ke spojování obou složek v osobě panovníkově. Východní oblast žije na odkazu řeckém, ale západní oblast na tendenci latinské.
  • skladba obyvatelstva se dlouho ve středověku dělila na vrstvu vládnoucí = šlechtice, duchovní = kněžstvo a na pracující = poddaní. Tato skladba byla dána od Boha.
  • rozhodující vrstvou byla dlouho církev – byla nositelem hodnot duchovních a tvůrcem kulturních iniciativ.

Středověk se začal rodit tak, že po pádu říše římské docházelo k nástupu široce koncipované christianizace Evropy, překonávání antického vlivu. Měl různé podoby: v náboženském smyslu tzn. zživotňování, posilování a rozšiřování Kristovy lásky člověka k člověku, ale také řádu, duchovní vize. V politickém smyslu jde o překonávání románské tradice, zakládání germánské tradice. Germáni byli nositeli křesťanství.

Překážky christianizace

  • tradice římská byla zakotvená, dlouho se držela v evropských městech, proto se germanizoval a christianizoval venkov, města až později.
  • Germáni byli většinou arianisté. Četná území jejich přesvědčení podléhala. Znamenalo to naplňovat nikaiskou tendenci – existence bohočlověka. Ještě Theodorik byl arianistou a ke zlomu dochází v r. 496, kdy Chlodvík se v Remeši nechá pokřtít nikaisticky orientovaným biskupem Remidiem a v Evropě vstoupí na cestu christianizace v duchu nikaiském. R. 496 je nutno považovat za jeden z nejdůležitějších roků v evropském životě. Od tohoto roku řada činitelů duchovních, biskupů začíná v tomto duchu v Evropě působit – v Remeši – Remidius, v Kolíně – Martin, v Tulsu – Severín a další včetně rodících se řádů a dobrovolníků – začínají budovat regnum christie = království boží.

Je nutně potřeba, aby toto království boží, budované mezi lidmi, dostalo i státní podporu a zaštítění, protože lidské společenství nelze budovat jen na duchovních principech. Vynutilo si to vznik prvního teokratického útvaru = francká říše.